Kodeks Etyczny ICF

Preambuła

Celem ICF jest utrzymywanie i promowanie najwyższych standardów w coachingu. Dlatego ICF oczekuje od wszystkich swoich akredytowanych członków (coachów, mentor coachów, superwizorów coachingu, trenerów coachingu i studentów) przestrzegania zasad etycznego postępowania. Oczekuje również rozwijania i skutecznego integrowania Kluczowych Kompetencji ICF w swojej pracy. W zgodzie z kluczowymi wartościami i definicją coachingu ICF, Kodeks Etyczny ICF został stworzony, aby ustanowić zasady i standardy postępowania oraz zakresy odpowiedzialności obowiązujące wszystkich członków ICF i akredytowanych coachów ICF. Zobowiązują się oni przestrzegać niniejszego Kodeksu Etycznego ICF:

Część pierwsza: Definicje

– Coaching: coaching jest partnerską współpracą z klientem w kreatywnym procesie prowokującym do myślenia, który inspiruje do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału.

– Profesjonalny coach ICF: profesjonalny coach ICF zgadza się stosować Kluczowe Kompetencje ICF oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

– Profesjonalna relacja coachingowa: profesjonalna relacja coachingowa jest wówczas, gdy coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który określa zakres odpowiedzialności obu stron.

W celu doprecyzowania ról występujących w relacji coachingowej często konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest jako klient. ICF definiuje te role następująco:

– Klient: klientem jest osoba, która jest w procesie coachingowym.

– Sponsor: sponsorem jest podmiot (oraz jego reprezentanci), który płaci lub organizuje dostarczenie usługi coachingowej.

W każdym przypadku kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie określać prawa, role i zakres odpowiedzialności zarówno klienta, jak i sponsora, w przypadku jeśli nie jest tą samą osobą.

– Uczeń: uczeń jest kimś, kto jest uczestnikiem szkolenia coachingowego lub kimś, kto pracuje z superwizorem coachingu, mentor coachem lub trenerem coachingu, aby nauczyć się procesu coachingowego lub poprawić i rozwinąć umiejętności coachingowe.

– Konflikt interesów: sytuacja, w której coach może poprzez jakikolwiek element procesu lub relacji coachingowej wpływać na klienta w celu wyciągnięcia prywatnej lub zawodowej korzyści.

Część druga: Standardy postępowania etycznego ICF

Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania

Jako coach:

1. Będę postępował w zgodzie z Kodeksem Etycznym ICF we wszystkich działaniach, włączając szkolenia coachingowe, mentoring i superwizję coachingową.

2. Zobowiązuję się podejmować odpowiednie działania w stosunku do coachów, trenerów coachingu, czy mentor coachów. Niezwłocznie poinformuję ICF o każdym naruszeniu lub możliwym naruszeniu zasad etyki., niezależnie czy będzie ono dotyczyło mnie czy innych.

3. Będę informować innych, w tym organizacje, pracowników, sponsorów, coachów i pozostałe osoby, które mogłyby potrzebować takiej informacji, o odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Kodeksu.

4. Nie będę stosować żadnej formy dyskryminacji dotyczącej rasy, płci, pochodzenia, orientacji seksualnej, religii, narodowości, niepełnosprawności, czy wieku.

5. Oferując swoje usługi w jakiejkolwiek formie w relacji z klientem, podczas wystąpień publicznych na konferencjach, poprzez pisemne formy wypowiedzi na temat coachingu lub ICF-u będę używał stwierdzeń, które są prawdziwe i dokładne.

6. Będę precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiać moje kwalifikacje coacha, moją wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.

7. Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, że złamanie tego standardu może być podstawą do zastosowania wobec mnie środków prawnych.

8. Będę uważny w kwestiach, które mogą powodować konflikt interesów, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Jeśli nie będę mieć pewności jak postąpić, niezwłocznie i świadomie poszukam pomocy np. w ramach superwizji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawieszę lub zakończę relację coachingową powodującą konflikt interesów.

9. Uznaję, że Kodeks Etyczny ma zastosowanie w mojej relacji coachingowej z klientem, osobami w procesie coachingowym, uczniami, osobami podlegającymi mentoringowi i superwizji.

10. Będę kompetentnie i uczciwie przeprowadzać i raportować badania, postępując zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi i stosownymi wytycznymi. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami państwa, w którym będą prowadzone.

11. Będę w odpowiedni sposób przechowywać, przetwarzać i usuwać dane osobowe pozyskane w związku z praktyką coachingową z zachowaniem poufności, bezpieczeństwa, prywatności, a także przestrzegając wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.

12. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów, itd.). członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.

Sekcja 2: Konflikty interesów

Jako coach:

1. Będę unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Zaproponuję wycofanie się, kiedy wystąpi taki konflikt interesów.

2. Pracując wewnątrz organizacji jasno wyznaczę granicę poufności procesu coachingowego i ewentualnego konfliktu interesów. Jasno poinformuję o tym wszystkie decyzyjne i zaangażowane strony. 

3. Będę transparentny w przypadku zawierania umów barterowych, trójstronnych oraz w przypadku poleceń mnie, jako coacha, przez osoby trzecie. Będę uważny na pojawienie się konfliktu interesów i jeżeli zajdzie potrzeba zrezygnuję z takich umów.

4. Będę szanować relację coach/klient, niezależnie od formy wynagrodzenia.

Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów

Jako coach:

1. Będę etycznie mówić klientowi, potencjalnemu klientowi lub sponsorom o potencjalnej wartości procesu coachingowego lub o mnie jako o coachu.

2. Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie z wyczuciem i uważnością wyjaśnię i postaram się zapewnić, aby mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.

3. Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty przed rozpoczęciem relacji coachingowej i będę ich przestrzegać. Umowa będzie dotyczyła wszystkich ról, zakresów odpowiedzialności i praw wszystkich zaangażowanych stron.

4. Będę odpowiedzialny za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic dotyczących wszelkich interakcji i kontaktu fizycznego lub jego braku pomiędzy mną a klientem lub sponsorem.

5. Nie będę mieć kontaktów seksualnych lub relacji miłosnych z jakimkolwiek aktualnym klientem, sponsorem lub z uczniami coachingu, mentee, czy osobami superwizowanymi. Ponadto, biorę odpowiedzialność za moich podwładnych w tym zakresie. Zobowiązuję się natychmiast przerwać proces, jeżeli zauważę takie relacje.

6. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingowego w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę czujny na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.

7. Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że klient lub sponsor skorzystaliby więcej ze współpracy z innym coachem lub pracując z innymi narzędziami. Zasugeruję klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów, kiedy będę to uważał to za właściwe lub służące dobru klienta.

Sekcja 4: Poufność/Prywatność

Jako coach:

1. Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora, chyba że prawo będzie wymagało ujawnienia tych informacji.

2. Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.

3. Kiedy występuję w roli coacha, mentora, superwizora czy trenera będę jasno uzgadniać z klientem, sponsorem, uczniem, mentee czy superwizowanym w jakich okolicznościach poufność może nie być zachowana (np. w przypadku działalności nielegalnej, nakazu sądowego lub wezwania do stawiennictwa pod groźbą kary, nieuniknionego lub prawdopodobnego zagrożenia dla siebie lub innych). Upewnię się, że zarówno klient, jak i sponsor, uczeń , mentee i superwizowany dobrowolnie i w pełni świadomie zgadzają się na piśmie na takie ograniczenia poufności. Tam, gdzie mam uzasadnione powody wierzyć, że zachodzą odpowiednie okoliczności, będę musiał zgłosić sprawę odpowiednim władzom.

4. Będę wymagać, aby wszystkie osoby, które dla mnie pracują jako wsparcie dla klienta przestrzegały punktu 26, sekcji 4 Kodeksu Etycznego ICF zatytułowanego Poufność/Prywatność oraz jakiejkolwiek stosownej sekcji Kodeksu Etycznego.

Sekcja 5: Stały rozwój

Jako coach:

Zobowiązuję się do stałego rozwoju umiejętności zawodowych.

Część trzecia: Zobowiązanie etyczne ICF

Jako coach ICF, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne i prawne zobowiązania w stosunku do moich klientów, sponsorów, innych coachów i ogółu społeczeństwa. Zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego ICF i postępować zgodnie z jego standardami w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem, nauczycielem, mentorem i superwizorem.

Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie etyczne lub którykolwiek zapis Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się na to, aby ICF według własnego uznania pociągnął mnie za to do odpowiedzialności. Ponadto, zgadzam się, żeby moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek przewinienia obejmowała sankcje takie jak utrata członkostwa w ICF lub akredytacji ICF.

Preambuła

Celem ICF jest utrzymywanie i promowanie najwyższych standardów w coachingu. Dlatego ICF oczekuje od wszystkich swoich akredytowanych członków (coachów, mentor coachów, superwizorów coachingu, trenerów coachingu i studentów) przestrzegania zasad etycznego postępowania. Oczekuje również rozwijania i skutecznego integrowania Kluczowych Kompetencji ICF w swojej pracy. W zgodzie z kluczowymi wartościami i definicją coachingu ICF, Kodeks Etyczny ICF został stworzony, aby ustanowić zasady i standardy postępowania oraz zakresy odpowiedzialności obowiązujące wszystkich członków ICF i akredytowanych coachów ICF. Zobowiązują się oni przestrzegać niniejszego Kodeksu Etycznego ICF:

Część pierwsza: Definicje

– Coaching: coaching jest partnerską współpracą z klientem w kreatywnym procesie prowokującym do myślenia, który inspiruje do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału.

– Profesjonalny coach ICF: profesjonalny coach ICF zgadza się stosować Kluczowe Kompetencje ICF oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

– Profesjonalna relacja coachingowa: profesjonalna relacja coachingowa jest wówczas, gdy coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który określa zakres odpowiedzialności obu stron.

W celu doprecyzowania ról występujących w relacji coachingowej często konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest jako klient. ICF definiuje te role następująco:

– Klient: klientem jest osoba, która jest w procesie coachingowym.

– Sponsor: sponsorem jest podmiot (oraz jego reprezentanci), który płaci lub organizuje dostarczenie usługi coachingowej.

W każdym przypadku kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie określać prawa, role i zakres odpowiedzialności zarówno klienta, jak i sponsora, w przypadku jeśli nie jest tą samą osobą.

– Uczeń: uczeń jest kimś, kto jest uczestnikiem szkolenia coachingowego lub kimś, kto pracuje z superwizorem coachingu, mentor coachem lub trenerem coachingu, aby nauczyć się procesu coachingowego lub poprawić i rozwinąć umiejętności coachingowe.

– Konflikt interesów: sytuacja, w której coach może poprzez jakikolwiek element procesu lub relacji coachingowej wpływać na klienta w celu wyciągnięcia prywatnej lub zawodowej korzyści.

Część druga: Standardy postępowania etycznego ICF

Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania

Jako coach:

1. Będę postępował w zgodzie z Kodeksem Etycznym ICF we wszystkich działaniach, włączając szkolenia coachingowe, mentoring i superwizję coachingową.

2. Zobowiązuję się podejmować odpowiednie działania w stosunku do coachów, trenerów coachingu, czy mentor coachów. Niezwłocznie poinformuję ICF o każdym naruszeniu lub możliwym naruszeniu zasad etyki., niezależnie czy będzie ono dotyczyło mnie czy innych.

3. Będę informować innych, w tym organizacje, pracowników, sponsorów, coachów i pozostałe osoby, które mogłyby potrzebować takiej informacji, o odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Kodeksu.

4. Nie będę stosować żadnej formy dyskryminacji dotyczącej rasy, płci, pochodzenia, orientacji seksualnej, religii, narodowości, niepełnosprawności, czy wieku.

5. Oferując swoje usługi w jakiejkolwiek formie w relacji z klientem, podczas wystąpień publicznych na konferencjach, poprzez pisemne formy wypowiedzi na temat coachingu lub ICF-u będę używał stwierdzeń, które są prawdziwe i dokładne.

6. Będę precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiać moje kwalifikacje coacha, moją wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.

7. Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, że złamanie tego standardu może być podstawą do zastosowania wobec mnie środków prawnych.

8. Będę uważny w kwestiach, które mogą powodować konflikt interesów, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Jeśli nie będę mieć pewności jak postąpić, niezwłocznie i świadomie poszukam pomocy np. w ramach superwizji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawieszę lub zakończę relację coachingową powodującą konflikt interesów.

9. Uznaję, że Kodeks Etyczny ma zastosowanie w mojej relacji coachingowej z klientem, osobami w procesie coachingowym, uczniami, osobami podlegającymi mentoringowi i superwizji.

10. Będę kompetentnie i uczciwie przeprowadzać i raportować badania, postępując zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi i stosownymi wytycznymi. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami państwa, w którym będą prowadzone.

11. Będę w odpowiedni sposób przechowywać, przetwarzać i usuwać dane osobowe pozyskane w związku z praktyką coachingową z zachowaniem poufności, bezpieczeństwa, prywatności, a także przestrzegając wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.

12. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów, itd.). członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.

Sekcja 2: Konflikty interesów

Jako coach:

1. Będę unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Zaproponuję wycofanie się, kiedy wystąpi taki konflikt interesów.

2. Pracując wewnątrz organizacji jasno wyznaczę granicę poufności procesu coachingowego i ewentualnego konfliktu interesów. Jasno poinformuję o tym wszystkie decyzyjne i zaangażowane strony. 

3. Będę transparentny w przypadku zawierania umów barterowych, trójstronnych oraz w przypadku poleceń mnie, jako coacha, przez osoby trzecie. Będę uważny na pojawienie się konfliktu interesów i jeżeli zajdzie potrzeba zrezygnuję z takich umów.

4. Będę szanować relację coach/klient, niezależnie od formy wynagrodzenia.

Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów

Jako coach:

1. Będę etycznie mówić klientowi, potencjalnemu klientowi lub sponsorom o potencjalnej wartości procesu coachingowego lub o mnie jako o coachu.

2. Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie z wyczuciem i uważnością wyjaśnię i postaram się zapewnić, aby mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.

3. Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty przed rozpoczęciem relacji coachingowej i będę ich przestrzegać. Umowa będzie dotyczyła wszystkich ról, zakresów odpowiedzialności i praw wszystkich zaangażowanych stron.

4. Będę odpowiedzialny za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic dotyczących wszelkich interakcji i kontaktu fizycznego lub jego braku pomiędzy mną a klientem lub sponsorem.

5. Nie będę mieć kontaktów seksualnych lub relacji miłosnych z jakimkolwiek aktualnym klientem, sponsorem lub z uczniami coachingu, mentee, czy osobami superwizowanymi. Ponadto, biorę odpowiedzialność za moich podwładnych w tym zakresie. Zobowiązuję się natychmiast przerwać proces, jeżeli zauważę takie relacje.

6. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingowego w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę czujny na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.

7. Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że klient lub sponsor skorzystaliby więcej ze współpracy z innym coachem lub pracując z innymi narzędziami. Zasugeruję klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów, kiedy będę to uważał to za właściwe lub służące dobru klienta.

Sekcja 4: Poufność/Prywatność

Jako coach:

1. Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora, chyba że prawo będzie wymagało ujawnienia tych informacji.

2. Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.

3. Kiedy występuję w roli coacha, mentora, superwizora czy trenera będę jasno uzgadniać z klientem, sponsorem, uczniem, mentee czy superwizowanym w jakich okolicznościach poufność może nie być zachowana (np. w przypadku działalności nielegalnej, nakazu sądowego lub wezwania do stawiennictwa pod groźbą kary, nieuniknionego lub prawdopodobnego zagrożenia dla siebie lub innych). Upewnię się, że zarówno klient, jak i sponsor, uczeń , mentee i superwizowany dobrowolnie i w pełni świadomie zgadzają się na piśmie na takie ograniczenia poufności. Tam, gdzie mam uzasadnione powody wierzyć, że zachodzą odpowiednie okoliczności, będę musiał zgłosić sprawę odpowiednim władzom.

4. Będę wymagać, aby wszystkie osoby, które dla mnie pracują jako wsparcie dla klienta przestrzegały punktu 26, sekcji 4 Kodeksu Etycznego ICF zatytułowanego Poufność/Prywatność oraz jakiejkolwiek stosownej sekcji Kodeksu Etycznego.

Sekcja 5: Stały rozwój

Jako coach:

Zobowiązuję się do stałego rozwoju umiejętności zawodowych.

Część trzecia: Zobowiązanie etyczne ICF

Jako coach ICF, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne i prawne zobowiązania w stosunku do moich klientów, sponsorów, innych coachów i ogółu społeczeństwa. Zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego ICF i postępować zgodnie z jego standardami w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem, nauczycielem, mentorem i superwizorem.

Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie etyczne lub którykolwiek zapis Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się na to, aby ICF według własnego uznania pociągnął mnie za to do odpowiedzialności. Ponadto, zgadzam się, żeby moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek przewinienia obejmowała sankcje takie jak utrata członkostwa w ICF lub akredytacji ICF.

Treść Kodeksu Etycznego zaczerpnięto ze strony ICF 2 czerwca 2020: